Főoldal » Hírek » Ásóval bántalmazta szomszédait – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a szom­szé­da­i­val kiala­kult vitát úgy zárta le, hogy egy ásó­val átment a szom­szé­dos ingat­lan­ra, ahol azzal meg­ütöt­te a két sér­tet­tet. A férfi nem­csak bán­tal­maz­ta, hanem meg is lopta szom­széd­ját, vala­mint elad­ta a tőle köl­csön­vett elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket is.

A vád­irat sze­rint a Baja kör­nyé­ki tele­pü­lé­sen élő férfi 2023. feb­ru­ár 18-án, este, az utcán vitá­ba keve­re­dett a szom­széd­ban lakó csa­lád több tag­já­val. Emi­att a fel­dü­hö­dött vád­lott magá­hoz vett egy ásót és átment a csa­lád házá­hoz. Előbb betör­te a bejá­ra­ti ajtó ablak­üve­gét, majd újabb szó­vál­tást köve­tő­en az ásó­val meg­ütöt­te az apát és fiát.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett könnyű sérü­lést szen­ve­dett, a fiú ese­té­ben azon­ban fenn­állt a súlyos sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak veszélye.

 Az elkö­ve­tő továb­bi bűn­cse­lek­mé­nye­ket is elkö­ve­tett az idő­sebb sér­tett sérel­mé­re, így 2023 janu­ár­já­ban köl­csön­kér­te a szom­széd hang­fal­kész­le­tét és lap­top­ját, majd az össze­sen 100.000 forint érté­kű elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket a sér­tett tudta és bele­gye­zé­se nél­kül elad­ta. 2023. feb­ru­ár ele­jén pedig bement a szom­szé­dos ház udva­rá­ra és az ott talál­ha­tó mel­lék­he­lyi­ség­ből 40.000 forint érték­ben vitt magá­val külön­bö­ző fa tüze­lő­anya­go­kat. A férfi nem­csak szom­széd­ját, hanem más falu­be­li sér­tet­te­ket is meg­lo­pott, tőlük isme­ret­le­nül tár­sa­i­val hul­la­dék­va­sa­kat, vala­mint egy hifi leját­szót vit­tek el.

A vád­lott­nak felel­nie kell azért is, mert jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt vezet­te autó­ját Baján, illet­ve azért is, mert a lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során nála kábí­tó­szert talál­tak, illet­ve szer­ve­ze­té­ből is kimu­tat­ták annak fogyasztását.

Az ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel, 3 rend­be­li lopás vét­sé­gé­vel, továb­bá könnyű testi sér­tés, kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak és az eltil­tás hatá­lya alatt elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a vád­lott által magá­val vitt ásó és a bejá­ra­ti ajtó betört üvege látható.