Főoldal » Hírek » Ásóval és lécekkel támadtak – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt hat, egy­más­sal rokon­ság­ban álló fér­fi­val szem­ben, akik 2022 feb­ru­ár­já­ban ásó­val, lécek­kel, és kés­sel bán­tal­maz­tak egy fér­fit, aki­vel az egyi­kük koráb­ban össze­ve­szett. A sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott és a sér­tett bará­tok vol­tak. 2022. feb­ru­ár 28-án, dél­után, a sér­tett IX. kerü­le­ti laká­sá­ban tar­tóz­kod­tak, ami­kor közöt­tük isme­ret­len okból szó­vál­tás ala­kult ki. A két férfi között a vita addig fajult, hogy a végén már kés­sel fenye­get­ték, és köl­csö­nö­sen meg­se­be­sí­tet­ték egy­mást. A vád­lott később beszá­molt a konf­lik­tus­ról a csa­lád­já­nak, akik fel­há­bo­rod­tak a sér­tett visel­ke­dé­sén, ezért elha­tá­roz­ták, hogy szá­mon kérik rajta a tör­tén­te­ket. A vád­lot­tak még aznap éjsza­ka a tár­sas­ház udva­rán, illet­ve lép­cső­há­zá­ban talált ásó­val, lécek­kel a kezük­ben, fel­men­tek a sér­tett­hez, és beko­pog­tak hozzá.

A sér­tett nem nyi­tott ajtót, ezért az egyik táma­dó azt berúg­ta, majd bemen­tek a lakás­ba, ahol rátá­mad­tak a fér­fi­ra és ütle­gel­ték. A sér­tett a továb­bi bán­tal­ma­zás elke­rü­lé­se érde­ké­ben, kiug­rott az első eme­le­ti lakás abla­ká­ból, majd - már sérül­ten - pró­bált elme­ne­kül­ni a kör­nyék­ről. Az elkö­ve­tők a sér­tet­tet a ház köze­lé­ben utol­ér­ték, majd az esz­kö­zök­kel foly­tat­ták a bán­tal­ma­zást, miköz­ben több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták a föl­dön fekvő fér­fit, továb­bá egyi­kük kés­sel több­ször meg­szúr­ta. A vád­lot­tak egy idő után fel­hagy­tak a táma­dás­sal, beül­tek a közel­ben par­ko­ló autó­ik­ba, és elhagy­ták a helyszínt.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, a szúrt sérü­lé­sek­kel össze­füg­gés­ben pedig élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a kése­lő vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, öt tár­sát pedig súlyos testi sér­tés, vala­mint garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lot­tak közül négyen több­szö­rös vissza­eső elkö­ve­tők, velük szem­ben a főügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, két vád­lot­tal szem­ben pedig pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vádiratban.

A fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, aho­gyan a vád­lot­tak men­nek fel a sér­tett laká­sá­hoz, majd – miu­tán a sér­tett kiug­rott az abla­kon – sza­lad­nak lefe­lé a lép­csőn, hogy a fér­fit utol­ér­jék. Ezután az utcán, az egyik vád­lott egy köze­le­dő rend­őr­au­tót ész­lel­ve, a kezé­ben tar­tott esz­közt lete­szi a föld­re, majd vissza­megy érte, és tovább fut­nak a sér­tett után.