Főoldal » Hírek » Ásóval támadt a munkatársára az építkezésen – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki mun­ka­he­lyi vita miatt ásó­val támadt mun­ka­tár­sá­ra egy építkezésen.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2023. május 5-én, egy nyer­ge­súj­fa­lui épít­ke­zé­sen dol­go­zott segéd­mun­kás­ként. Szin­tén itt dol­go­zott egy másik férfi, aki­vel az elkö­ve­tő vitá­ba keve­re­dett, mivel ez a férfi gya­nús­nak talál­ta a vád­lott jelen­lé­tét abban a pin­cé­ben, ahol a fel­sze­re­lé­sét tárol­ta. A szó­vál­tást köve­tő­en a tanú kiment az épü­let­ből. Az elkö­ve­tő követ­te, majd az ásót két kéz­zel fel­emel­ve egy­szer a vele szem­ben köze­le­dő férfi irá­nyá­ba suhin­tott. A meg­tá­ma­dott férfi fél­re­ha­jolt, az ütést a bal kezé­vel hárí­tot­ta, ráfo­gott az ásó nyelére.

Egy másik férfi kicsa­var­ta az elkö­ve­tő  kezé­ből az ásót, miköz­ben  a táma­dó férfi a sér­tet­tet meg­rúg­ta. A továb­bi táma­dás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a har­ma­dik férfi az elkö­ve­tőt kigán­csol­va a föld­re vitte, ott  lefog­va tar­tot­ta, amíg meg nem nyugodott.

A meg­ütött fér­fi­nak nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett. 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.