Főoldal » Hírek » Átalakított kisautóval akart embert csempészni egy román férfi - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban emelt vádat azzal a negy­ve­nes éve­i­ben járó román fér­fi­val szem­ben, aki rend­ha­gyó módon, egy kis­au­tó­val csem­pé­szett mig­rán­so­kat Magyar­or­szá­gon keresztül.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2022 augusz­tu­sá­ban Romá­ni­á­ban elvál­lal­ta, hogy anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben gép­ko­csi­val két pakisz­tá­ni állam­pol­gárt fog Magyar­or­szá­gon keresz­tül Olasz­or­szág­ba csem­pész­ni. A férfi a csem­pé­szet­hez egy átala­kí­tott kis­au­tót hasz­nált, mely­ből a hátsó ülés­sort kisze­rel­ték és az utas­tér és cso­mag­tar­tó közöt­ti ele­met is meg­bon­tot­ták, így a veze­tő ülés mögöt­ti szűk részen fekve több ember is elrejtőzhetett.

A férfi a két ille­gá­lis beván­dor­lót Buka­rest köze­lé­ben vette fel, majd Magyar­or­szág átsze­lé­se után a Ber­zen­ce Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen akar­ta elhagy­ni az orszá­got, azon­ban a kilép­te­tés során a határ­át­ke­lőn szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őr fel­fe­dez­te a csem­pé­szet­re átala­kí­tott autó hátsó részén, pok­róc­cal leta­kar­va fekvő két pakisz­tá­ni férfit.

A vád­lot­tat ezután a rend­őrök őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

Az ügyész­ség 2022 októ­be­ré­ben a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság elé. A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­gét az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, és a fér­fit 2 év 2 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, ille­tő­leg 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint elren­del­te a bűn­cse­lek­mény­hez hasz­nált autó és mobil­te­le­fon elkobzását.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a vád­lott által hasz­nált, átala­kí­tott gépkocsiról.