Főoldal » Hírek » Átverte az albérlőket – elzárás várhat rá- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki bérbe adta élet­tár­sa laká­sát, az albér­lők­től át is vett 110.000 Ft-ot, de a szer­ző­dés meg­hi­ú­su­lá­sa­kor a pénz­zel nem tudott elszámolni.

A férfi 2019 nya­rán bér­be­adás­ra hir­det­te meg élet­tár­sa moho­rai ingat­la­nát, amely­re egy csa­lád jelent­ke­zett. Miu­tán meg­mu­tat­ta nekik a házat meg­ál­la­pod­tak arról, hogy az érdek­lő­dők szep­tem­be­ré­től bérbe veszik azt, ekkor egy havi bér­le­ti díjat és kau­ci­ót is kért, így a bér­lők 110.000 Ft-ot adtak át neki.

Az ingat­lan tulaj­do­no­sa azon­ban később a bér­le­ti szer­ző­dés­hez továb­bi fel­té­te­le­ket sza­bott, melyet a bér­lők nem kíván­tak tel­je­sí­te­ni, ezért eláll­tak a szer­ző­dés­től és vissza­kér­ték a pénzt. Bár a 110.000 forin­tot a vád­lott vette át, azt sem az élet­tá­rás­nak nem adta oda, sem a bér­lő­nek nem fizet­te vissza, hanem elsik­kasz­tot­ta az összeget.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért a vád­lot­tal szem­ben sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat, ebben indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit elzá­rás bün­te­tés­re, vala­mint köte­lez­ze a 110.000 Ft meg­té­rí­té­sé­re is.

Az ügy­ben első fokon a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.