Főoldal » Hírek » Autóba tuszkolták a tiltakozó nőt - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fél­té­keny­ség miatt fosz­tot­ták meg sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­tól, majd bán­tal­ma­zá­sá­ra is sor került. A Győri Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat két fér­fi­val szemben.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a két férfi elha­tá­roz­ta, hogy elszá­mol­tat­ják a nőt, aki­hez a fia­ta­labb férfi érzel­mi­leg kötő­dött, és akire ezál­tal fél­té­keny is volt. Idén janu­ár­ban, söté­te­dést köve­tő­en autó­val a nő ott­ho­ná­hoz haj­tot­tak, ahol a fia­ta­labb férfi fel­szó­lí­tot­ta a ház előtt tar­tóz­ko­dó nőt arra, hogy üljön be a kocsi­ba. Mivel erre a nő nem volt haj­lan­dó, a férfi meg­ra­gad­ta őt, a jár­mű­höz lök­dös­te és a hátsó ülés­re erő­szak­kal betusz­kol­ta a nőt. A jár­mű­vel elhagy­ták Győrt és egy köze­li falu­ba, a fia­ta­labb férfi ott­ho­ná­hoz haj­tot­tak. Az út során a fia­ta­labb férfi folya­ma­to­san becs­mé­rel­te, továb­bá tenyér­rel és ököl­lel is ütle­gel­te a nőt, mely­re az idő­sebb férfi is biztatta.

A fia­ta­labb férfi az ott­ho­ná­hoz érve a nőt a ruhá­za­tá­nál fogva behúz­ta az épü­let­be, az ajtót pedig kulcs­ra zárta. A ház­ban tovább ütöt­te és meg is rúgta a nőt. A férfi a nőt a ház­ból az esti órák­ban akkor enged­te el, ami­kor tele­fo­non érte­sült arról, hogy cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben rend­őri intéz­ke­dés­re került sor.

A vád­lot­tak­kal szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként 4 és fél év is kiszab­ha­tó. A fia­ta­labb férfi egyéb­iránt más ügy­ben elren­delt letar­tóz­ta­tás­ban várja az eljá­rás folytatását.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.