Főoldal » Hírek » Autóbuszvezető volt garázda - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben  a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a busz­so­főr­rel szem­ben, aki a busz­meg­ál­ló­ban tett­le­ges­ség­gel zárt le egy vitát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021. novem­ber 03.-án a menet­rend­sze­rin­ti autó­buszt vezet­te. A férfi a busszal a komá­ro­mi meg­ál­ló­ban vára­ko­zott. Az uta­sok fel és leszál­lá­sa köz­ben meg­je­lent egy férfi, aki egy koráb­bi köz­le­ke­dé­si konf­lik­tu­sát kíván­ta meg­be­szél­ni a busz veze­tő­jé­vel. A két férfi köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ta egy­mást, ennek során a busz­so­főr a meg­ál­ló­ban nagy erő­vel a busz ele­jé­nek lökte, vala­mint egy alka­lom­mal, köze­pes erő­vel, tenyér­rel meg­ütöt­te a vitapartnerét.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.