Főoldal » Hírek » Autója fékcsövét vágta el a rossz viszony miatt - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint volt fele­sé­ge autó­ját meg­ron­gál­ta kívül­ről és fék­csö­vét is elvág­ta bosszú­ból.

 A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő és volt fele­sé­ge között elmér­ge­se­dett a viszony és a férfi a nőt több­ször is meg­fe­nye­get­te már.

A férfi 2021. janu­ár 19-én elment a nő érdi mun­ka­he­lyé­hez és az ott par­ko­ló autó­já­nak egyik hátsó fék­csö­vét elvág­ta.

A munka végez­té­vel a nő elin­dult a jár­mű­vel, de pár száz méter után ész­lel­te, hogy beesett a fék­pe­dál. Sze­ren­csé­re sike­rült motor­fé­ket hasz­nál­va meg­áll­nia anél­kül, hogy bal­ese­tet szen­ve­dett volna.

A férfi ezután 2021. janu­ár 22-én újfent meg­je­lent a nő mun­ka­he­lyé­nek par­ko­ló­já­nál és ott a volt fele­ség autó­ját mind­két olda­lon csa­var­hú­zó­val végig­húz­ta, továb­bá összes kere­ké­nek sze­le­pét levág­ta, ezzel több, mint hat­száz­ezer forin­tos kárt oko­zott.

A fér­fit az érdi rend­őrök hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt.