Főoldal » Hírek » Autójával száguldva menekült az embercsempész – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hol­land fér­fi­nak, akit szer­da éjjel autós üldö­zést köve­tő­en fog­tak el a rend­őrök Mórahalomnál.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint isme­ret­len meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra 2022. júli­us 6-án az éjsza­kai órák­ban a gya­nú­sí­tott egy német honos­sá­gú sze­mély­gép­jár­mű­vel a szerb-magyar határ­tér­ség­be haj­tott. Itt fel­vett az autó­já­ba az állam­ha­tá­ron ille­gá­li­san átve­ze­tett kül­föl­di­e­ket, majd velük Nyugat-Európa felé indult. A gép­ko­csit a rend­őrök meg akar­ták állí­ta­ni, azon­ban a meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zé­se­ik elle­né­re a férfi nem állt meg, hanem 160 km/h sebes­ség­re fel­gyor­sít­va, kilo­mé­te­re­ken keresz­tül menekült.

A végül lehú­zó­dó jármű ellen­őr­zé­se­kor abban a jár­őrök 9, magát afgán állam­pol­gár­nak valló ille­gá­lis határ­sér­tőt talál­tak, akik sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

A járá­si ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szö­kés ténye és veszé­lye vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.