Főoldal » Hírek » Autós üldözés után fogták el a tolvajt – korábban publikált videóval

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki koráb­bi mun­ka­adó­ját lopta meg és azután az őt üldö­ző rend­őrök­nek sem akart megállni.

A férfi és csa­lád­ja egy tanyán élt és dol­go­zott Tör­te­len. Mun­ka­adó­ja 2020. októ­ber 2-án elbo­csá­tot­ta, mert nem volt vele meg­elé­ged­ve. Egy­ben fel­szó­lí­tot­ta, hogy csa­lád­já­val együtt köl­töz­zön el a tanyá­ról is. Az elkö­ve­tő ugyan ekkor való­ban elment, de még aznap este vissza­tért és a tanyá­hoz tar­to­zó egyik kis­te­her­au­tó­ba bepa­kol­ta a gaz­da­sá­gi épü­let­ben tárolt, két és fél­mil­lió forint­nyi gépet és szer­szá­mot, majd azo­kat az autó­val együtt ellopta.

A cse­lek­mény miatt a rend­őr­ség a férfi és a jármű körö­zé­sét is elrendelte.

2020. októ­ber 7-én a VÉDA rend­szer jelez­te, hogy a jármű Jász­al­só­szent­györgy köze­lé­ben halad. A Jász­be­ré­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság beosz­tott­jai fel­ku­tat­ták és üldöz­ni kezd­ték az elkö­ve­tő által veze­tett autót, mivel az a rend­őri jel­zés elle­né­re sem állt meg.

Hosszabb üldö­zés után a rend­őrök – útvo­nal­zá­rást alkal­maz­va – elér­ték, hogy a férfi meg­állt, majd a gép­ko­csi­ból kiugor­va meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, de sikertelenül.

A jász­be­ré­nyi rend­őrök az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról az aláb­bi vide­ót készítették:

 

 

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség az elfo­gott elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, vala­mint a bűn­is­mét­lés továb­bá a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt indítványozta.