Főoldal » Archív » Autósüldözésbe torkollott a vita Gyálon

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett három férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, akik a tár­sa­ik­kal egyik hara­go­su­kat gép­ko­csik­kal üldöz­ték, leszo­rí­tot­ták az úttest­ről, majd rátá­mad­tak.

 

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja­i­nak csa­lád­ja és a sér­tett között koráb­ban vita támadt. A sér­tett férfi 2018. május 26-án dél­után Gyá­lon autó­zott. Nyolc gya­nú­sí­tott, nyolc férfi három sze­mély­gép­ko­csi­val a nyo­má­ba eredt. A gya­nú­sí­tot­tak egyik autó­ja meg­pró­bál­ta leszo­rí­ta­ni a sér­tet­tet az útról. Az üldö­zött férfi azért, hogy az ütkö­zést elke­rül­je, az útszé­li árok­ba hajtott.

A gya­nú­sí­tot­tak egy másik gép­ko­csi­val úgy haj­tot­tak az árok­ba zuhant autó­nak, hogy a jármű veze­tő olda­li ajta­ját tel­je­sen elzár­ták. A gya­nú­sí­tot­tak kiszáll­tak a gép­ko­csik­ból, és az autó­já­ban ülő sér­tett­re támad­tak. Egyi­kük egy kard­dal a sér­tett felé szúrt, mási­kuk egy gumi­lö­ve­dé­kes fegy­ver­rel rálőtt. Tár­sa­ik külön­bö­ző szúró- és vágó­esz­kö­zök­kel támad­ták a fér­fit, majd elhajtottak.

Három, aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel gya­nú­sí­tott férfi ese­té­ben okkal lehet tar­ta­ni attól, hogy sza­ba­don hagy­va össze­be­szé­lés­sel, tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét, és annak a veszé­lye is fenn­áll, hogy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért indít­ványt tett a három gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.