Főoldal » Hírek » Autóval üldözte gyalog menekülő vitapartnerét - fotókkal, videóval - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki két évvel ezelőtt egy megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen autó­já­val per­ce­ken keresz­tül üldöz­te isme­rő­sét, úgy, hogy köz­ben gyógy­szer fogyasz­tá­sá­ból ere­dő­en bódult álla­pot­ban volt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2020. szep­tem­ber 14- én szó­vál­tás­ba keve­red­tek a vád­lott laká­sán. A férfi a vita miatt az ingat­lan­ból futva távo­zó sér­tett után eredt, beült az autó­já­ba és egy mel­lék­úton üldöz­ni kezd­te. A sér­tett úgy pró­bált kitér­ni a kocsi elől, hogy egy ház kerí­té­sén beug­rott, majd miu­tán a vád­lott a kaput bedönt­ve behaj­tott a telek­re, a kerí­té­sen kiugor­va a főút irá­nyá­ba mene­kült. Azon­ban őt az elkö­ve­tő ide is követ­te. Előbb az úttest­ről a jár­dá­ra hajt­va a sér­tet­tet meg­ál­lás­ra kény­sze­rí­tet­te, majd a vissza­for­du­ló sér­tett után tola­tott. Két­szer a kor­mányt is ráhúz­ta hara­go­sá­ra, egy­szer egy kis fának, egy­szer pedig a járda mel­let­ti kerí­tés tar­tó­osz­lo­pá­nak ütköz­ve eközben.

A sér­tett­nek végül sérü­lé­sek nél­kül sike­rült a hely­szín­ről, futva elme­ne­kül­nie. Ezután a vád­lott nagy sebes­ség­gel haza­in­dult, útköz­ben azon­ban még egy továb­bi kert­ka­put is kidön­tött, és azon áthajt­va kukák­nak is neki­ment, majd egy szenny­víz­csa­tor­na fede­lé­ben fenn­akad­va állt meg. Ekkor jár­mű­vét hát­ra­hagy­ta, és gya­lo­go­san távozott.

A járá­si ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vala­mint bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra az eset­re, ha a ter­helt a bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, vele szem­ben két év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát vala­mint a jár­mű­ve­ze­tés­től való vég­le­ges eltil­tá­sát indítványozta.

A ter­helt bűnös­sé­gé­ről a Csong­rá­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét rög­zí­tő fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/watch/?v=1312811542806663