Főoldal » Hírek » Az ágy végében próbált elbújni a besurranó tolvaj Berettyóújfaluban – rendőrségi fotókkal – a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség két rend­be­li lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, akit mind­két hely­szí­nen meg­za­var­tak az ott­la­kók.

A vád­lott 2021. janu­ár 1-én, haj­nal­ban, a kilincs­re zárt bejá­ra­ti ajtón keresz­tül bement az egyik pocsa­ji házba. A nap­pa­li­ban érté­kek után kuta­tott és talált egy 70.000 forint érté­kű lap­to­pot, amit el akart vinni, de a sér­tett meg­za­var­ta. Miköz­ben a vád­lott kife­lé ment, kisza­kí­tot­ta a bejá­ra­ti ajtón lévő szú­nyog­há­lót és ezzel 1.000 forint ron­gá­lá­si kárt oko­zott.

A vád­lott néhány nap­pal később, janu­ár 10-én, a kora esti órák­ban egy berettyó­új­fa­lui lakó­ház­ba sur­rant be a kilincs­re zárt bejá­ra­ti ajtón keresz­tül. A férfi a ház egyik szo­bá­já­ban talált egy 25.000 forint érté­kű mobil­te­le­font, amit el akart tulaj­do­ní­ta­ni. A ház­ban lakó férfi azon­ban ész­re­vet­te az ágy mögé elrej­tőz­ni akaró vád­lot­tat és kiza­var­ta őt a ház­ból.

A berettyó­új­fa­lui rend­őrök a vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték és a Berettyó­új­fa­lu Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság elren­del­te letar­tóz­ta­tá­sát.


A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben lopás bűn­tet­té­nek, illet­ve vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri tet­tét és lemond a tár­gya­lás­ról.


A Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság által a két hely­szí­nen rög­zí­tett fény­kép­fel­vé­te­lek ezen a lin­ken tekint­he­tők meg.