Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Az alkalmazott csapta be a biztosítót – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki közel 8 mil­lió forin­tos kárt oko­zott a mun­kál­ta­tó­já­nak, egy biztosítónak.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a győri ille­tő­sé­gű férfi csa­lást felül­vizs­gá­ló kár­szak­ér­tő­ként dol­go­zott egy biztosítónál.

Ezen mun­ka­he­lyi isme­re­te­it kihasz­nál­va 2022 nya­rán egy nap alatt négy nem léte­ző ingat­lan­ra is ott­hon­biz­to­sí­tást kötött. Ezt köve­tő­en az ingat­la­nok­ra 12 eset­ben nem léte­ző kár­ese­ményt jelen­tett be, melyek­hez kap­cso­ló­dó­an a biz­to­sí­tó tíz eset­ben kifi­ze­tést is tel­je­sí­tett össze­sen 7.751.532 forint értékben.

A biz­to­sí­tó tár­sa­ság rend­sze­ré­ben a beje­len­tett kár­ese­mé­nyek közül hat eset­ben jel­zés kelet­ke­zett, melyek elin­té­zé­sét a férfi magá­hoz vonta és a kár­ren­de­zést jóváhagyta.

A fel­je­len­tés meg­té­te­lét köve­tő­en a férfi a csa­lás­sal meg­szer­zett össze­ge­ket a biz­to­sí­tó­nak visszafizette.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.