Főoldal » Hírek » Az apa az iskolából hazaúton bántalmazta szexuálisan leánygyermekét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt, akit közös gyer­me­kük anyja arra kért meg, hogy a 9 éves leány­gyer­me­ket vigye át a szom­szé­dos tele­pü­lé­sen lévő álta­lá­nos isko­lá­ba. A vád­lott kerék­pár­ral szál­lí­tot­ta a gyer­me­ket, akit azon­ban beteg­sé­ge miatt az isko­la nem foga­dott, így vissza­for­dult vele, a haza­úton a két tele­pü­lés között meg­áll­tak, és gyer­me­ke sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el. 

A vád­irat sze­rint a férfi ugyan­azon a bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakik, ahol közös gyer­me­kük édes­any­ja és nagy­any­ja is, azon­ban nem él együtt a családdal.

2021. ápri­lis hónap végén a 9 éves leány­gyer­mek édes­any­ja meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy vigye el a gyer­me­ket a szom­szé­dos tele­pü­lé­sen lévő álta­lá­nos isko­lá­ba. A vád­lott a kora dél­utá­ni órák­ban a gyer­mek­kel kerék­pár­ral indult el, az isko­lá­ba viszont beteg­sé­ge miatt nem fogad­ták a gyer­me­ket, így vissza­for­dul­tak. A két tele­pü­lés közöt­ti útsza­ka­szon meg­áll­tak, a férfi a gyer­me­ket arcon ütöt­te, levet­te az alsó­ne­mű­jét, majd sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A vád­lott az esti órák­ra vitte haza a gyer­me­két a nagy­ma­má­hoz, aki ész­lel­te, hogy a gyer­mek rosszul van, remeg, ruhá­za­ta sza­kadt, pisz­kos, és a tes­tén csi­ka­rá­si nyo­mok van­nak. Kikér­de­zés­re a sér­tett elmond­ta, hogy mit tett vele az apja.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a férfi nem bocsát­ha­tó fel­té­te­les sza­bad­ság­ra, vala­mint indít­vá­nyoz­ta szü­lői fel­ügye­le­ti jogá­nak meg­szün­te­té­sét, később szü­le­tett gyer­me­ke­i­re is kiter­jesz­tő­en, és vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, gon­do­zá­sát végezné.