Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Az ápolók gondatlansága miatt hunyt el az idős gondozott – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség vádat emelt négy idő­sott­hon­ban dol­go­zó ápoló ellen, mert egy idős gon­do­zott elhunyt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint négy dol­go­zó sza­bály­sze­gé­sei vezet­tek 2021-ben az akkor 75 éves asszony halálához.

A vár­me­gye egyik idő­sott­ho­ná­ban segéd­ápo­ló­ként, főnő­vér­ként és ápo­lá­si igaz­ga­tó­ként dol­go­zó vád­lot­tak fel­ada­ta volt a gon­do­zot­tak ellá­tá­sa, illet­ve gon­do­zá­suk felügyelete.

A 75 éves sér­tett már évek óta az ott­hon lakó­ja volt. Álla­po­ta egyre rom­lott, tel­je­sen legyen­gült, nap­ja­it ágy­ban, illet­ve toló­szék­ben töl­töt­te. Mivel azon­ban gyen­ge­sé­ge miatt a toló­szék­ben is folya­ma­to­san előre dőlt, lecsú­szott, ezért a dol­go­zók ele­in­te a toló­szék­hez tar­to­zó heve­der­rel rög­zí­tet­ték. A heve­der azon­ban az eset előt­ti idő­szak­ban elsza­kadt, és ezt köve­tő­en az asszonyt tel­je­sen szak­sze­rűt­le­nül lepe­dő­vel, vagy für­dő­kö­pe­nye övé­vel rög­zí­tet­ték a toló­szék­ben. Bár ezt tel­je­sen sza­bály­ta­lan volt - nem volt meg­fe­le­lő a rög­zí­tés­mód­ja, és a toló­szék láb­tar­tó­val sem ren­del­ke­zett -, álta­lá­nos gya­kor­lat­tá vált az ott­hon­ban a sér­tett ellá­tá­sa során, és ez ellen az ápo­ló­ként, illet­ve főnő­vér­ként dol­go­zó, dön­té­si hely­zet­ben lévő vád­lot­tak sem tet­tek semmit.

2021 évben, egy nyári haj­na­lon a segéd­ápo­ló­ként dol­go­zó két ter­helt a sér­tet­tet meg­mos­dat­ták, majd a bevett módon, a für­dő­kö­pe­nye övé­vel rög­zí­tet­ték a toló­szék­hez. Egy óra múlva a sér­tett szo­ba­tár­sa jel­zett az ápo­lók­nak, akik a szo­bá­ba lépve ész­lel­ték, hogy a sér­tett a rög­zí­tés elle­né­re lecsú­szott a toló­szék­ben és az öv leszo­rí­tot­ta a nya­kát, ezért elhunyt. A sér­tett halá­lát ful­la­dás okozta.

A sér­tett halá­lát a segéd­ápo­lók sza­bály­ta­lan ellá­tá­sa és a veze­tő állá­sú főnő­vér és ápo­lá­si igaz­ga­tó ellen­őr­zés­sel kap­cso­la­tos mulasz­tá­sai okozták.

Az ügyész­ség a négy ter­helt ellen halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés miatt emelt vádat, a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.