Főoldal » Hírek » Az árokban kötött ki a bódult sofőr – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki bódult álla­pot­ban ült a volán mögé. 

A vád sze­rint az autós 2022 nya­rán, a 33. számú főút heves vár­me­gyei sza­ka­szán úgy ült a volán mögé, hogy szer­ve­ze­té­ben kábí­tó­szer, továb­bá több ismert nyug­ta­tó ható­anya­ga volt kimu­tat­ha­tó. A nő ezen anya­gok miatt a biz­ton­sá­gos jár­mű­ve­ze­tés­re alkal­mat­lan álla­pot­ban volt. A vád­lott hala­dá­sa során a gép­jár­mű kor­má­nyát rán­gat­ta, szla­lo­moz­va és bizony­ta­lan úttar­tás­sal veze­tett és több alka­lom­mal áttért a szem­köz­ti sávba.

Az út végét az jelen­tet­te, ami­kor a nő Bese­nyő­te­lek előtt áttért a szem­köz­ti sávba, amit egy éles jobb­ra kor­mány­zás­sal pró­bált meg kor­ri­gál­ni, azon­ban ekkor tel­je­sen elve­szí­tet­te az ural­mat a kocsi fölött és a gép­jár­mű­vel az árok­ban borult.

A bal­eset­ben a nő súlyos sérü­lést szen­ve­dett. A nő a jár­mű­ve­ze­tés során több KRESZ sza­bályt is megszegett.

A vád tár­gya bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vétsége.

A Füzes­abo­nyi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban kom­bi­nált bün­te­tés, köz­ér­de­kű munka mel­lett pénz­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra is tett indítványt.

A nő manő­ve­re­it egy másik autó fedél­ze­ti kame­rá­ja rögzítette.