Főoldal » Archív » Az ebtartástól való eltiltás érdekében indított pert a Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága pert indí­tott egy állat­kín­zás miatt jog­erő­sen elítélt asszony ellen azért, hogy a bíró­ság tilt­sa el az ebek tartásától.

Az ügyé­szi kere­set sze­rint az asszony hosszabb időn keresz­tül szö­ké­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben ingat­la­ná­nak udva­rán, egy 2,8 méte­res lánc­ra kötve tar­tot­ta köze­pes testű kutyá­ját. A rövid lánc kor­lá­toz­ta a kutya moz­gá­sát és bele­vá­gott a nya­ká­ba, mely­nek követ­kez­té­ben az érin­tett test­tá­jon mély, gennyes seb és bőr­gyul­la­dás ala­kult ki. Az asszony emel­lett nem táp­lál­ta meg­fe­le­lő­en a kutyát, ezért az állam­pol­gá­ri beje­len­tés miatt intéz­ke­dő rend­őrök leso­vá­nyod­va talál­tak rá az állatra.

A rend­őri intéz­ke­dés során tapasz­tal­tak alap­ján bün­te­tő­el­já­rás indult, mely­ben a Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt vádat emelt az asszony ellen, akit a bíró­ság 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, mely­nek a vég­re­haj­tá­sát 1 évi pró­ba­idő­re felfüggesztette.

A Somogy Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága – a Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség­től kapott jel­zés alap­ján - az álla­tok védel­mé­ről szóló tör­vé­nyen ala­pu­ló hatás­kö­ré­ben eljár­va azért indí­tott kere­se­tet az alpe­res ellen, hogy a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék tilt­sa el az ebtar­tás­tól, mivel az asszony a fele­lős állat­tar­tás leg­alap­ve­tőbb köve­tel­mé­nye­it – így az eb meg­fe­le­lő elhe­lye­zé­sét, egész­ség­ügyi ellá­tá­sát, ille­tő­leg takar­má­nyo­zá­sát - sem tudja biztosítani.

A nehéz sorsú állat még a bün­te­tő­el­já­rás alatt egy állat­kín­zás ellen fel­lé­pő non­pro­fit szer­ve­zet­hez került.