Főoldal » Archív » Az édesanyját leszúró férfi letartóztatásának indítványozása

Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, a nyo­mo­zá­si bíró pedig vasár­nap elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy Vas megyei köz­ség­ben leszúr­ta az édesanyját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott 2019. május 2-án a késő esti órák­ban a vele egy ház­tar­tás­ban élő édes­any­ját több alka­lom­mal mell­ka­son szúr­ta egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú késsel.

A gya­nú­sí­tott az édes­any­ja segít­sé­gé­re siető kis­ko­rú test­vé­rét is bán­tal­maz­ta, őt is több­ször megszúrta.

A szú­rá­sok követ­kez­té­ben a gya­nú­sí­tott édes­any­ja a hely­szí­nen elhunyt, míg kis­ko­rú test­vé­re nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szenvedett.

A férfi a hely­szín­ről elme­ne­kült, azon­ban a Cell­dö­möl­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei más­nap reg­gel elfogták.

Tekin­tet­tel arra, hogy a gya­nú­sí­tott meg­szö­kött, és meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­láb­ra helye­zé­se ese­tén meg­szök­ne, elrej­tőz­ne, továb­bá meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő az is, hogy sza­bad­láb­ra helye­zé­se ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­né, vala­mint fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A nyo­mo­zá­si bíró a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a teg­na­pi napon egy hónap idő­tar­tam­ra elrendelte.