Főoldal » Archív » Az egyik vadhúst lopott, a másik megvásárolta, de nem kell bíróság elé állniuk

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott 52 éves vadász­mes­ter ügyé­ben köz­ve­tí­tői eljá­rást ren­delt el, míg a kisebb érték­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott 65 éves fel­vá­sár­ló vonat­ko­zá­sá­ban fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés­ről döntött.

Az 52 éves férfi 2018. októ­ber 19-én a dél­utá­ni órák­ban vadász­mes­ter­ként kísért egy, az egyik vadász­tár­sa­ság­nál szer­ző­dés alap­ján vadá­szó német állam­pol­gárt Füzes­gyar­mat Fegy­ver­fe­né­ki részén levő vadász­te­rü­let­re. A ven­dég­va­dász kilőtt egy dám­bi­kát és két őzgi­dát. A vadász­mes­ter azon­ban a vada­kat nem szál­lí­tot­ta be a vadász­tár­sa­ság­hoz, hanem kizsi­ge­rel­te és eltu­laj­do­ní­tot­ta, azzal az elha­tá­ro­zás­sal, hogy azt érté­ke­sí­ti. A gya­nú­sí­tott a 83.430.-Ft érté­kű vad­húst 45.000.-Ft-ért adta el egy 65 éves fér­fi­nak, aki tudott arról, hogy a vad bűn­cse­lek­mény­ből származik.

Az orgaz­dá­tól a nyo­mo­zó ható­ság a vada­kat lefog­lal­ta, és a sér­tett­nek kiad­ta. A vad­húst az állat­or­vos embe­ri fogyasz­tás­ra alkal­mat­lan­nak talál­ta, így a lefog­la­lás­sal a kár nem térült meg, azon­ban az orgaz­da azt meg­fi­zet­te a vadásztársaságnak.

A vadász­mes­ter­től a nyo­mo­zó ható­ság lefog­lal­ta a vad­hús­sal együtt eltu­laj­do­ní­tott 402.500.-Ft érté­kű tró­fe­át is, amit vadász­tár­sa­ság a bírá­la­tot köve­tő­en az ellen­ér­ték kifi­ze­té­se után vissza­adott a vadászmesternek.

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vadász­mes­ter ügyét köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utal­ta, amely­nek lénye­ge, hogy ha a ter­helt a sér­tett által elfo­ga­dott módon és mér­ték­ben jóvá­te­szi a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott sérel­met, bün­tet­he­tő­sé­ge megszűnik.

A járá­si ügyész­ség a 65 éves bün­tet­len elő­éle­tű fel­vá­sár­ló­val szem­ben fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tést alkal­ma­zott, mivel a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elis­mer­te és a kárt meg­té­rí­tet­te. Amennyi­ben a fel­füg­gesz­tés 1 éves tar­ta­ma ered­mé­nye­sen telik el, azaz a ter­helt újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt nem követ el, akkor az eljá­rás vele szem­ben meg­szün­te­tés­re kerül.

A rend­őr­ség által készí­tett fotó az aláb­bi olda­lon tekint­he­tő meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lopott-vadhussal-uzletelt-a-vadasz