Főoldal » Archív » AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS HELYREÁLLT

A Köz­pon­ti Kéz­be­sí­té­si Rend­szert üze­mel­te­tő Nem­ze­ti Info­kom­mu­ni­ká­ci­ós Szol­gál­ta­tó Zrt. (NISZ) jel­zé­se alap­ján az elekt­ro­ni­kus kül­de­mé­nye­ket keze­lő infor­ma­ti­kai rend­sze­rük műkö­dé­se tel­jes körű­en helyreállt.

A hiba fenn­ál­lá­sa alatt (2018. ápri­lis 26. nap­ján 03 óra 48 perc­től 19 óra 33 per­cig) az Ügyész­ség részé­re kül­dött elekt­ro­ni­kus kül­de­mé­nyek kap­csán alap­pal fel­te­he­tő, hogy azok az ügyész­ség­re nem érkez­tek meg, így azok kül­dé­sét kér­jük megismételni.

Az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés rész­let­sza­bá­lya­i­ról szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. ren­de­let 54. §-ának (1) és (2) bekez­dé­se értel­mé­ben a tör­vény, illet­ve az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zést biz­to­sí­tó szerv által meg­ha­tá­ro­zott határ­idő­be nem szá­mít bele az a nap, amely során leg­alább négy órán át fenn­ál­ló, üzem­szü­ne­tet vagy az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés kor­lá­to­zott műkö­dő­ké­pes­sé­gét okozó tech­ni­kai tevé­keny­ség vagy üzem­za­var aka­dá­lyoz­ta az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zést biz­to­sí­tó szerv elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zést biz­to­sí­tó infor­má­ci­ós rend­sze­ré­nek műkö­dé­sét, illet­ve ha az ügy­fe­let az eljá­rá­si cse­lek­mény határ­idő­ben tör­té­nő elvég­zé­sé­ben olyan ter­ve­zett tech­ni­kai tevé­keny­ség vagy üzem­za­var aka­dá­lyoz­ta, amely az álta­la igény­be vett sza­bá­lyo­zott elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zé­si szol­gál­ta­tás (a továb­bi­ak­ban: SZEÜSZ) vagy köz­pon­ti elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zé­si szol­gál­ta­tás (a továb­bi­ak­ban: KEÜSZ) hasz­ná­la­tát érintette.