Főoldal » Hírek » Az életével fizetett, amiért beengedte a lakásba - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint nincs lehe­tő­ség eny­hí­tés­re a minő­sí­tett ember­ölés miatt elítélt erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső férfi ügyében.

A Mis­kol­ci Tör­vény­szék nem jog­erős íté­le­té­vel a vád­lot­tat külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és rab­lás bűn­tet­te miatt, mint erő­sza­kos több­szö­rös vissza­esőt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a vád­lott a fegy­ház­bün­te­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A tör­vény­szék egy­ben az elra­bolt érték­nek meg­fe­le­lő mér­té­kű vagyon­el­kob­zás intéz­ke­dést is alkalmazott.

A tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a sér­tett egye­dül élt ózdi laká­sá­ban, ahová a vád­lot­tat 2019. év novem­ber havá­ban korább­ról ismert sze­mé­lyek tár­sa­sá­gá­ban been­ged­te. A csa­var­gó élet­mó­dot foly­ta­tó, alko­ho­lis­ta vád­lott más­nap azzal az ürüggyel tért vissza, hogy egy elve­szett­nek vélt mobil­te­le­fon hol­lé­tét szá­mon kérje a lakás tulaj­do­no­sán. Ami­kor a sér­tett been­ged­te, a vád­lott előbb arcon ütöt­te, majd az asz­ta­lon lévő, a sér­tett tulaj­do­nát képe­ző mobil­te­le­font magá­hoz véve eltá­vo­zott. A 41.000 forint érté­kű készü­lé­ket rövid­del ezután 5000 forin­tért értékesítette.

A vád­lott más­nap a késő dél­utá­ni órák­ban ismét vissza­ment a lakás­hoz. A sér­tett ajtót nyi­tott és been­ged­te, hogy kér­dő­re vonja a tele­fon­ké­szü­lék elvé­te­le miatt. A vád­lott azon­ban megint bán­tal­maz­ni kezd­te, test­szer­te ököl­lel, tenyér­rel ütle­gel­te, és a fejét is több­ször meg­ütöt­te. Ami­kor a sér­tett a bán­tal­ma­zás során a föld­re esett, a bru­tá­lis elkö­ve­tő több alka­lom­mal meg­rúg­ta és meg­ta­pos­ta. Ezt köve­tő­en a vérző sér­tett­re zárta az ajtót, majd - félve tette követ­kez­mé­nye­i­től - Buda­pest­re uta­zott. A segít­ség­nyúj­tás nél­kül magá­ra hagyott nő a hely­szí­nen elhunyt. A rend­őrök az elkö­ve­tőt három nap múlva egy fővá­ro­si, haj­lék­ta­la­nok szá­má­ra fenn­tar­tott mele­ge­dő­ben elfogták.

A sér­tett bán­tal­ma­zá­sa elhú­zó­dó jel­le­gű volt, az átla­gost meg­ha­la­dó testi és lelki szen­ve­dést okoz­va. Az áldo­zat olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy éle­tét az akár azon­na­li, szak­sze­rű orvo­si segít­ség­nyúj­tás sem ment­het­te volna meg.

A vád­lott a tör­vény­szék előtt a bűnös­sé­gé­re is kiter­je­dő tény­fel­tá­ró beis­me­rő val­lo­mást tett. Mivel koráb­ban rab­lás bűn­tet­te miatt már két ízben is vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, az ember­ölés bűn­tet­tét erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­ként követ­te el. A Btk. köte­le­ző ren­del­ke­zé­se sze­rint – mivel az ember­ölés minő­sí­tett esete élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is fenye­ge­tett cse­lek­mény – az elkö­ve­tő­vel szem­ben ilyen eset­ben hatá­ro­zat­lan ideig tartó fegy­ház­bün­te­tést kell kiszab­ni. A bün­te­tő tör­vény arról is ren­del­ke­zik, hogy az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső az élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, ezért a beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek nem vezet­het­nek ered­mény­re. Az agresszív ter­mé­sze­tű vád­lott a tár­sa­da­lom­ra külö­nö­sen veszé­lyes sze­mély, tar­tós kire­kesz­té­se a tör­vény­tisz­te­lő embe­rek közös­sé­gé­ből nem mellőzhető.

A vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból jelen­tett be fel­leb­be­zést, ame­lyet a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál el.