Főoldal » Hírek » Az élettársával közösen önbíráskodott egy feszítővassal felfegyverkezett mélykúti nő - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy nő és az élet­tár­sa ellen, akik 2020 decem­be­ré­ben Mély­kú­ton – azért, hogy a nő volt fér­jé­től ingó­sá­go­kat vigye­nek el – egy feszí­tő­vas­sal betör­tek a sér­tett házá­ba, fenye­ge­tőz­tek, dula­kod­tak és bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet és az anyját.

A vád­irat sze­rint a nő vád­lott elvált a fér­jé­től, az ügy sér­tett­jé­től, de a vagyon­meg­osz­tás még nem feje­ző­dött be, ezért a vád­lott a mai napig vagyo­ni igé­nyek­kel lép fel a volt férj­jel szem­ben. 2020. decem­ber 13-án a nő a jelen­le­gi élet­tár­sá­val egy fuva­rost fogad­va meg­je­lent a volt férj mély­kú­ti házá­nál, hogy onnan ingó­sá­go­kat vigye­nek el.

A vád­lot­tak a nyi­tott kapun át bemen­tek az udvar­ra, ahol a nő az éppen fenyő­fát áruló sér­tet­tel közöl­te, hogy miért jöt­tek. A sér­tett azt kérte, hogy távoz­za­nak és egy másik alkal­mas idő­pont­ban jöj­je­nek vissza. A vád­lot­tak azon­ban ennek nem tet­tek ele­get, sőt a nő közöl­te a volt fér­jé­vel, hogy ha nem enge­di be a házba, akkor betö­ri az ajtót, majd el is indult a bejá­rat felé.

A sér­tett azon­ban a volt fele­sé­gét meg­előz­ve kulcs­ra zárta az ajtót. A nő ekkor kiment az utcán par­ko­ló autó­hoz, ami­ből magá­hoz vett egy előre oda­ké­szí­tett feszí­tő­va­sat, ami­vel a kilin­cset letör­te és befe­szí­tet­te a bejá­ra­ti ajtót. A sér­tett ezt látva az ajtó­ban meg­állt és a tes­té­vel pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a beme­ne­telt. A nő vád­lott meg­ra­gad­ta a sér­tett nya­kát és azt szo­rí­ta­ni kezd­te, majd oda­lé­pett hoz­zá­juk a nő élet­tár­sa is, aki a kabát­já­nál fogva rán­gat­ni kezd­te sér­tet­tet. Dula­ko­dás köz­ben mind­nyá­jan beju­tot­tak a házba és a vád­lot­tak tovább lök­dös­ték, illet­ve rán­gat­ták a sértettet.

A sér­tett egyik jelen­lé­vő barát­ja pró­bál­ta leál­lí­ta­ni a vád­lot­ta­kat és kite­rel­ni őket a ház­ból. Idő­köz­ben a sér­tett roko­nai is meg­je­len­tek a ház­nál, de a nő vád­lott velük is lök­dö­sőd­ni kez­dett. A hely­szín­re érke­zett a sér­tett édes­any­ja is, aki­nek lát­tán a nő vád­lott ordí­to­zott és szit­ko­zó­dott, köz­ben tovább köve­te­lő­zött és egy­szer tenyér­rel arcon ütöt­te a volt anyó­sát. A volt férj a bán­tal­ma­zás miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett és kérte a vád­lot­tak megbüntetését.

A bün­tet­len elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­ta­kat a járá­si ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­tén kívül magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel is vádol­ja. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.