Főoldal » Archív » Az elítélt lopással vádolta a börtönőröket kártérítés reményében

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség bün­te­tő­el­já­rás alap­já­ul szol­gá­ló ható­ság fél­re­ve­ze­té­sé­nek vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy 55 éves fog­va­tar­tott férfi ellen, aki lopás­sal vádol­ta meg a bör­tön­őrö­ket, és hamis állí­tá­sa iga­zo­lá­sá­ra zár­ka­tár­sa­it kíván­ta felhasználni.

A vád­lott más ügy­ben kisza­bott bün­te­té­sét töl­töt­te büntetés-végrehajtási inté­zet­ben, és a fogva tartó inté­zet őrei ellen a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­sé­gen tett fel­je­len­tést azzal, hogy átszál­lí­tá­sa során több ruhá­za­ta és egyéb tár­gyai eltűn­tek, az álta­la készí­tett lista sze­rint azok össze­sen 171. 200 Ft érté­ket tet­tek ki.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya lopás vét­sé­ge miatt ren­delt el nyo­mo­zást, azon­ban azt meg­szün­tet­ték, mivel meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a fel­je­len­tő elítélt a lis­tá­ban meg­ne­ve­zett ruhá­zat­tal, fel­sze­re­lé­si tár­gyak­kal való­já­ban nem ren­del­ke­zett, így sérel­mé­re a büntetés-végrehajtási inté­zet állo­má­nyá­ba tar­to­zó őrsze­mély­zet­ből senki sem köve­tett el lopást.

A fog­va­tar­tott férfi azon­ban az álta­la hivat­ko­zott tár­gyak eltű­né­sét azzal akar­ta bizo­nyí­ta­ni a ható­sá­gok előtt, hogy 150 000 Ft - 200 000 Ft-ot ígér­ve két férfi zár­ka­tár­sá­nak, több alka­lom­mal pró­bál­ta ráven­ni őket arra, hogy az álta­la hami­san meg­je­lölt tár­gyak meg­lé­tét iga­zol­ják, és így szán­dé­ko­zott kár­té­rí­té­si eljá­rást indítani.

Az ügyész­ség a ható­ság fél­re­ve­ze­té­se vét­sé­gé­vel hal­ma­zat­ban csa­lás vét­sé­gé­vel és vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­vel is meg­vá­dol­ta a jelen­leg is - más ügy­ben kisza­bott bün­te­té­se miatt - fog­va­tar­tott férfit.