Főoldal » Archív » Az elkövető verekedéskor kiharapott a sértett füléből egy darabot

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a 26 éves tata­bá­nyai fér­fi­vel szemben.

A férfi 2016. már­ci­us 29-én, a dél­utá­ni órák­ban, az egyik tata­bá­nyai ház előtt szó­vál­tás­ba keve­re­dett a sér­tet­tel. Ezt köve­tő­en a fér­fi­ak dula­kod­tak, mely­nek során az elkö­ve­tő átfog­ta a sér­tett nya­kát, őt a föld­re vitte, egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te, majd a bal fülé­nek felső részét leha­rap­ta. A bán­tal­ma­zás után a férfi távo­zott a helyszínről.

A sér­tett­nél a hara­pás hatá­sá­ra a bal fül­kagy­ló felső részé­nek hiá­nya ala­kult ki, amely az esz­té­ti­kai káro­so­dás miatt mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­nak minősül.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben a járá­si ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.