Főoldal » Az ügyészségről » Az első fegyveres bankrablás visszhangja a korabeli sajtóban

Hazánk­ban az első fegy­ve­res bank­rab­lás 1908-ban tör­tént, egy újpes­ti bank­fi­ó­kot rabolt ki két kül­föl­di elkö­ve­tő. 

Az eset­nek nem csak a bűn­ügyi vonat­ko­zá­sai érde­ke­sek (eze­ket koráb­bi kis­fil­münk­ben dol­goz­tunk fel: https://youtu.be/8K5B2trsxwU), a kora­be­li hírek, bíró­sá­gi anya­gok az akko­ri korba is bepil­lan­tást enged­nek. 

Igazi szen­zá­ci­ó­nak szá­mí­tot­tak a tör­tén­tek, így nem csoda, hogy a sajtó folya­ma­to­san tudó­sí­tott róla - sok­szor a való­ság­hoz nem annyi­ra köze­li ele­mek­kel…

Kis­fil­münk­kel a rab­lás ezen, a bűn­cse­lek­mé­nyen túli éle­té­ről mesé­lünk, dr. Ibo­lya Tibor bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes segít­sé­gé­vel.