Főoldal » Hírek » Az eltiltott férfi ittasan és benyugtatózva okozott balesetet – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt vádat egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tőt ittas jár­mű­ve­ze­tés és eltil­tás hatá­lya alat­ti veze­tés miatt elő­ál­lí­tot­tak a rend­őrök, de utána ittas és bódult álla­pot­ban ismét autó­ba ült, és sza­bály­ta­lan elő­zé­sé­vel bal­ese­tet okozott. 

A vád­irat sze­rint a veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tott férfi 2022. októ­ber 12-én, dél­előtt úgy vezet­te autó­ját Kis­kun­ha­la­son, hogy előt­te alko­holt és nyug­ta­tó­kat fogyasz­tott. A vád­lot­tat a kis­kun­ha­la­si rend­őrök elő­ál­lí­tot­ták. Dél­után az elkö­ve­tő ismét a volán mögé ült, annak elle­né­re, hogy még min­dig ittas és bódult álla­pot­ban volt. A férfi két utas­sal indult el Kis­kun­maj­sa felé.

Kis­kun­maj­sa köze­lé­ben a férfi úgy előz­te a kis­te­her­gép­ko­csit, hogy a szem­ből érke­ző jár­mű­for­ga­lom­ról nem győ­ző­dött meg. Emi­att a bal olda­li for­gal­mi sáv­ban neki­üt­kö­zött a szem­ből érke­ző, sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó bal első részé­nek. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a vád­lott autó­ja előbb az elő­zött kis­te­her­gép­ko­csi bal ele­jé­nek ütkö­zött, majd lesod­ró­dott az útról, ten­ge­lye körül több­ször átfor­dult és végül az út menti kerí­té­sen átre­pül­ve egy füves terü­le­ten, a kere­ke­in landolt.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott egyik utasa súlyos, míg a másik mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző sérü­lé­se­ket szenvedett.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a férfi meg­szeg­te azon KRESZ elő­írá­so­kat, amely sze­rint jár­mű­vet az vezet­het, aki nem áll a veze­té­si képes­ség­re hát­rá­nyo­san ható szer befo­lyá­sa alatt és nincs szer­ve­ze­té­ben sze­szes ital fogyasz­tá­sá­ból szár­ma­zó alko­hol, továb­bá azt is, amely sze­rint előz­ni abban az eset­ben sza­bad, ha az elő­zés cél­já­ból igény­be venni kívánt for­gal­mi sáv olyan távol­ság­ban sza­bad, hogy az elő­zés a szem­be­jö­vő for­gal­mat nem zavarja.

Az ügyész­ség a fér­fit mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett képe­ken a bal­eset­ben sérült jár­mű­vek láthatók.