Főoldal » Hírek » Az embercsempészéssel vádolt román férfi bíróság elé állításáról - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román fér­fit, aki tíz szír és kettő pakisz­tá­ni állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez.

A vád sze­rint az ember­csem­pész 2022. május 3-án az isme­ret­len társa által bérelt gép­ko­csi­val a szerb-magyar határ­hoz ment, ahol fel­vet­te a mig­rán­so­kat azért, hogy őket a magyar-osztrák határ­hoz szál­lít­sa. A 12 kül­föl­di nem ren­del­ke­zett Magyar­or­szá­gon való tar­tóz­ko­dás­ra jogo­sí­tó enge­déllyel, koráb­ban úti okmány nél­kül, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át a magyar határt.

A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó jár­mű­vet 2022. május 4-én dél­előtt Vasal­ja tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén a rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták, a sofőr­te­lő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A Kör­men­di Járás­bí­ró­ság – az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en – vagyo­ni haszon­szer­zés végett több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek az őri­zet­ben lévő vád­lot­tat, akit 2 év 9 hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítélt és 5 év 6 hónap­ra kiuta­sí­tott Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint elko­boz­ta tőle a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ért kapott, majd lefog­lalt közel 200 eurót.

Az íté­let jogerős