Főoldal » Hírek » Az emberölés bűntettével vádolt zagyvarékasi elkövető továbbra is letartóztatásban marad - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en fenn­tar­tot­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la annak a har­min­cas éve­i­ben járó, zagy­va­ré­ka­si elkö­ve­tő­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség egy idős asszony sérel­mé­re elkö­ve­tett élet elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, haj­lék­ta­lan, drog­füg­gő férfi 2018 nya­rán gyü­mölcs­vá­sár­lás ürü­gyén jutott be a 83 éves sér­tett ott­ho­ná­ba, ahol egy isme­ret­len okból kelet­ke­zett konf­lik­tus során a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott nőt kés­sel több­ször a felső tes­tén meg­szúr­ta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett néhány perc alatt éle­tét vesz­tet­te. A vád­lot­tat ott­ho­ná­tól távol, Szi­get­szent­mik­ló­son fog­ták el.

A letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát a szö­kés, elrej­tő­zés,  vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye indokolta.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­nek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben a Szol­no­ki Tör­vény­szék foly­tat­ja a bizo­nyí­tá­si eljárást.