Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » Az erős, fekete füst buktatta le a szeméthalmot égető férfit Siófokon - fotókkal- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 27 éves sió­fo­ki fér­fi­val szem­ben, aki egy -pénz­szer­zé­si cél­lal összegyűjtött- sze­mét­hal­mot ége­tett Siófokon.

A vád­lott­nak egyik isme­rő­se szí­ves­ség­ből hasz­ná­lat­ba adott egy Sió­fok kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó ingat­lant azzal a cél­lal, hogy ott a férfi álla­to­kat tart­son. A vád­lott azon­ban kise­lej­te­zett elekt­ro­mos beren­de­zé­se­ket, hul­la­dék­ká vált gép­ko­csi­kat, illet­ve kom­mu­ná­lis és lom­hul­la­dé­kot is oda­gyűj­tött a terü­let­re anél­kül, hogy erre enge­dé­lye lett volna.

A vád­lott végül 2020 júli­u­sá­ban az álta­la össze­gyűj­tött 30 db. – sze­ren­csé­re veszé­lyes gázt, illet­ve folya­dé­kot nem tar­tal­ma­zó – hűtő­szek­rény egy részét halom­ba rakta, majd azt meg­gyúj­tot­ta azért, hogy a fém váz­ról a műanyag­bo­rí­tást, illet­ve a szi­ge­te­lő anya­go­kat leéges­se, és ezál­tal elad­ha­tó fém­hul­la­dék­hoz jusson.

A sze­mét­ha­lom erős feke­te füst­tel égett, melyet a kör­nyé­ken lakók is ész­lel­tek, ezért érte­sí­tet­ték a sió­fo­ki rend­őrö­ket. A vád­lott végül a rend­őri fel­szó­lí­tás­ra a tüzet eloltotta.

Az ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.