Főoldal » Hírek » Az informatika szerepe az ügyészségi nyomozásban

Szá­mí­tó­gé­pek, mobi­lok, e-mailek, üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­sok… a bizo­nyí­té­kok ma már nagy szám­ban kelet­kez­nek a vir­tu­á­lis tér­ben. A bűn­ül­dö­zők szá­má­ra ez új kihí­vást jelent, ami­nek az ügyész­sé­gi nyo­mo­zók­nak is meg kell felelniük.

Az ügyész­sé­gi nyo­mo­zá­so­kat ezért infor­ma­ti­kai csa­pat segí­ti, pro­fesszi­o­ná­lis esz­kö­ze­i­vel. Komo­csár Gábor, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség cso­port­ve­ze­tő infor­ma­ti­ku­sa nyújt bepil­lan­tást ebbe a világba.