Főoldal » Hírek » Az italozó és kábítószer fogyasztó biharkeresztesi férfi rendszeresen verte élettársát, aki belehalt ebbe - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki éve­ken keresz­tül rend­sze­re­sen verte élet­tár­sát, aki a 2021. május 16-i bán­tal­ma­zás­ba bele­halt.

A vád­lott és a sér­tett több éve élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek Bihar­ke­resz­te­sen, két közös gyer­me­kük szü­le­tett. 2019 nya­rá­tól kez­dő­dő­en a férfi rászo­kott a kábí­tó­szer­re, mind­emel­lett sze­szes italt is fogyasz­tott. Ami­kor ezek­re nem volt pénze, elvo­ná­si tüne­tei miatt feszült és ide­ges volt, ilyen­kor a dühét az élet­tár­sán vezet­te le, akit kez­det­ben csak szó­ban, majd egyre gyak­rab­ban tett­le­ge­sen is bán­tal­ma­zott.

A sér­tett ilyen körül­mé­nyek között rászo­kott az alko­hol­ra, emi­att egyre keve­seb­bet törő­dött a gyer­me­ke­i­vel és a ház­tar­tás­sal, amit a férfi kifo­gá­solt és emi­att is rend­sze­re­sen meg­ver­te.

A sér­tett nem tudott a vád­lot­tal tovább együtt élni, ezért 2021. május ele­jén elköl­tö­zött egy hely­be­li férfi isme­rő­sé­hez. 2021. május 16-án reg­gel a férfi meg­je­lent az élet­tár­sa tar­tóz­ko­dá­si helyén, ahol kibé­kül­tek. A nap folya­mán az élet­társ és az őt befo­ga­dó férfi közöt­ti hely­ze­tet fél­re­ért­ve a vád­lott rend­kí­vül fel­in­dult álla­pot­ba került, rátá­madt a sér­tett­re, a nya­kát szo­ron­gat­ta, a haját tépte, illet­ve ököl­lel több­ször fejen ütöt­te. Az üté­sek­től a föld­re kerü­lő sér­tett­be több­ször neki­fu­tás­ból bele­rú­gott. A verést köve­tő­en azon­ban a sér­tett kibé­kült a pár­já­val, és vissza­tér­tek a közös lakó­he­lyük­re. Itt a férfi 22 óra­kor olyan indu­la­tos álla­pot­ba került, hogy tört-zúzott, majd a sér­tet­tet ismé­tel­ten ököl­lel test­szer­te, de külö­nö­sen a fejét ütöt­te.

Más­nap kora reg­gel már a sér­tett esz­mé­let­le­nül feküdt a ház­ban, majd az elkö­ve­tő az édes­any­ja segí­tés­égé­vel érte­sí­tet­te a men­tő­ket. Az orvo­si ellá­tás során a sér­tet­tet két­szer újra­élesz­tet­ték a hely­szí­nen, azon­ban 2021. május 20-án kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en meg­halt.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Megyei Rend­őr­fő­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken.

A főügyész­ség a vád­irat­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a vád­irat­ban mér­té­kes indít­ványt is tett arra az eset­re, ha a vád­lott a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­ri a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.