Főoldal » Hírek » Az ítélőtábla enyhítette az élettársát kínvallató férfi börtönbüntetését – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nya elle­né­re a bíró­ság eny­hí­tet­te az élet­tár­sát bán­tal­ma­zó és kín­val­la­tó férfi büntetését. 

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség 2022 már­ci­u­sá­ban emelt vádat egy akkor 50 éves nagy­kő­rö­si fér­fi­val szem­ben, az élet­tár­sa sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az íté­let sze­rint az elkö­ve­tő élet­tár­sa kap­cso­la­tuk során több­ször elköl­tö­zött nagy­kő­rö­si ott­ho­nuk­ból. A nő leg­utol­já­ra 2021 janu­ár­já­ban uta­zott el több hétre, majd janu­ár 28-án vissza­tért az élet­tár­sá­hoz, aki az este a lakás­aj­tót bezár­ta, majd bán­tal­maz­ta a pár­ját. A férfi kala­páccsal ütöt­te és val­lat­ta, hogy kivel csal­ta meg távol­lé­te során, majd meg­fosz­tot­ta ruhá­i­tól, tér­de­lő hely­zet­be kény­sze­rí­tet­te és egy kenyér­vá­gó kés­sel test­szer­te vérző vágá­so­kat oko­zott. A férfi a sér­tett val­la­tá­sát mint­egy négy órán keresz­tül foly­tat­ta. Az elkö­ve­tő az összes­sé­gé­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek­hez csak janu­ár 30-án kért orvo­si segít­sé­get, ugyan­is a sér­tett nem tudott segít­sé­get hívni, mivel a férfi a mobil­te­le­fon­ját elvette.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék 2023. már­ci­us 31. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­vel a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 9 év bör­tön­bün­te­tés­re, 9 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az első­fo­kú íté­let ellen az elkö­ve­tő és védő­je – vitat­va a sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se elkö­ve­té­sét – rész­fel­men­té­sért, és a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a jogi indo­ko­lás kiegé­szí­té­sé­vel az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Ítélőtáblánál.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2024. janu­ár 24-én hozott másod­fo­kú jog­erős íté­le­té­vel a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés tar­ta­mát 7 évre eny­hí­tet­te, melyet az elkö­ve­tő meg­bá­ná­sá­ra, bün­tet­len elő­éle­té­re, pszi­chi­át­ri­ai álla­po­tá­ra és az idő múlá­sá­ra tekin­tet­tel tar­tott indokoltnak.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/egy-ejszakan-at-kinozta-elettarsat-rendorsegi-fotokkal-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye