Főoldal » Archív » Az ítélőtábla jogerősen elítélte a szomszédját fegyverrel életveszélyesen megsebesítő vádlottat- A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az első­fo­kú bíró­sá­gi íté­le­tét annak a vád­lott­nak az ügyé­ben, aki egy vitát köve­tő­en élet­ve­szé­lyes sérü­lést okoz­va rálőtt a szom­széd­ja fel­újí­tá­si mun­ká­já­ban segí­tő sér­tett­re.

A 42 éves duna­köm­lő­di férfi 2018. júni­u­sá­ban ittas álla­pot­ban a szom­szé­dos ingat­la­non épí­té­si, fel­újí­tá­si mun­kát végző isme­rő­se­i­nek fel­aján­lot­ta segít­sé­gét, de mivel haza­küld­ték, szó­vál­tás­ba keve­re­dett velük, ami tett­le­ges­sé­gig fajult. Vissza­tér­ve ott­ho­ná­ba tovább szi­dal­maz­ta az épít­ke­ző­ket, majd az enge­dély nél­kül bir­to­ká­ban tar­tott lőfegy­ver­rel egyi­kük­re cél­zott lövést adott le. A mell­ka­son lőtt sér­tett­nél köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot ala­kult ki, éle­tét az orvo­sok több­órás műtét­tel tud­ták csak meg­men­te­ni.

Az első­fo­kú bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­gét ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, vala­mint lőfegy­ver­rel és lőszer­rel való vissza­élés bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg. Ezért 7 év bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te. Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, melyet a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség fenn­tar­tott.

A másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős vég­zé­sé­vel az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét hely­ben­hagy­ta. A súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zés­sel kap­cso­lat­ban kifej­tet­te, hogy az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés – az ügyé­szi állás­pont­nak meg­fe­le­lő­en - való­ban enyhe, de kisebb meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra az eljá­rá­si sza­bá­lyok nem adnak lehe­tő­sé­get, a bün­te­tés lénye­ges súlyo­sí­tá­sát pedig a másod­fo­kú bíró­ság nem tar­tot­ta indo­kolt­nak.