Főoldal » Hírek » Az ittas férfiak megverték a sértettet, majd rágyújtották a lakókocsit – fotóval - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vád­alt az ellen a két férfi ellen, akik együtt ita­loz­tak a sér­tet­tel, majd a lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló lakó­ko­csit felgyújtották.

A sér­tett huza­mo­sabb ideig haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tott, azon­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző idő­szak­ban egy Deb­re­cen köze­li tanyán vég­zett alkal­mi mun­kát és az ott lévő lakó­ko­csi­ban élt. A fia­ta­labb vád­lott a sér­tet­tel egy ideig rokon­ság­ban állt, majd rajta keresz­tül ismer­ke­dett meg az idő­sebb vádlottal.

2021. ápri­lis 24-én a fér­fi­ak - akik korább­ról ismer­ték egy­mást -, jelen­tős mennyi­sé­gű sze­szes italt fogyasz­tot­tak, majd az este folya­mán elha­tá­roz­ták, hogy meg­lá­to­gat­ják a sér­tet­tet a lakókocsijában.

Az elkö­ve­tők nagy mennyi­sé­gű sze­szes italt vit­tek maguk­kal, azt a késő esti órák­ban a sér­tet­tel és a tár­sa­sá­gá­ban lévő két sze­méllyel együtt meg­it­ták. Az ita­lo­zás és beszél­ge­tés során a fia­ta­labb vád­lott kér­dő­re vonta a sér­tet­tet egy koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt, amely­re azon­ban a sér­tett főként ittas­sá­ga miatt indu­la­to­san rea­gált. Ezen fel­dü­höd­ve a fia­ta­labb férfi őt hir­te­len ököl­lel több­ször meg­ütöt­te az arcán és a fején, majd rövid időn belül a verés­be bekap­cso­ló­dott az idő­sebb vád­lott is, aki a sér­tet­tet ököl­lel a tar­kó­tá­jé­kán ütöt­te meg.

Ezt köve­tő­en a lakó­ko­csi­ban elaludt a gyer­tya, ezért a fia­ta­labb férfi egy ott talált töröl­kö­zőt össze­gyűrt és azt öngyúj­tó­val meg­gyúj­tot­ta, majd arra több műanyag éte­les dobozt és palac­kot tett, hogy a tűz még job­ban fel­lob­ban­jon. A kelet­ke­zett tűz néhány perc alatt elha­tal­ma­so­dott a hun­ga­ro­cel­lel bélelt lakó­ko­csi­ban és nagy füst kelet­ke­zett. A fér­fi­ak ijedt­sé­gük­ben kime­ne­kül­tek a lakó­ko­csi­ból, becsuk­ták az ajta­ját, így maguk­ra hagy­ták a bent alvó sér­tet­tet és két isme­rő­sét. A lakó­ko­csi­ban fel­éb­redt az ott tar­tóz­ko­dó egyik férfi, majd ész­lel­ve a tüzet és a füs­töt a lakó­ko­csi­ból kime­ne­kí­tet­te a mási­kat, vala­mint kihúz­ta onnan a sér­tet­tet is. Rövid idő eltel­té­vel a lakó­ko­csi tel­je­sen leégett.

A sér­tett­nek és két isme­rő­sé­nek a tűz­eset foly­tán sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, azon­ban a sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést és a fején több helyen zúzó­dá­sos és bevér­zé­ses sérü­lé­se­ket szenvedett.

A tűz rend­kí­vül gyors ter­je­dé­se követ­kez­té­ben az erő­sen ittas és indu­la­tos fér­fi­ak bele­nyu­god­tak abba, hogy a zárt ajta­jú lakó­ko­csi­ban lévő sze­mé­lyek füst­mér­ge­zés, illet­ve égés foly­tán éle­tü­ket veszít­het­ték volna.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr- főka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő, illet­ve más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő, több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tak ellen a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá a vád­irat mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz arra az eset­re, ha a vád­lot­tak a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rik és lemon­da­nak a tár­gya­lás­hoz való jogukról.

A fotót a rend­őr­ség készítette.