Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Az ittas sofőr útja a börtönbe vezethet - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki folya­ma­to­san ittas álla­pot­ban vezet­te gépjárművét.

A fér­fit az elmúlt két évben három alka­lom­mal is eltil­tot­ták ittas és eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés bűn­cse­lek­mé­nye miatt. A bíró­sá­gok ezért pénz­bün­te­tés­re, illet­ve a har­ma­dik alka­lom­mal fel­füg­gesz­tett bör­tön­re ítél­ték. Min­den eset­ben a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től is eltil­tot­ták. A fér­fit azon­ban mind­ezek sem tar­tot­ták vissza attól, hogy ittas álla­pot­ban autó­ba üljön.

A vád sze­rint a vád­lott 2023 janu­ár­já­ban Pécsett köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val, ami­kor vele szem­ben rend­őri intéz­ke­dés­re került sor. Ennek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy koráb­ban őt a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tot­ták, illet­ve a gép­jár­mű­vet ittas álla­pot­ban vezette.

Mind­ezek­re tekin­tet­tel az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés, vala­mint a jár­mű­ve­ze­tés eltil­tás hatá­lya alat­ti bűn­cse­lek­mény meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.

Figye­lem­mel az elkö­ve­tő elő­éle­té­re, az ügyész­ség vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indítványt.