Főoldal » Hírek » Az ittas utas elrántotta a kormányt, ezért a gépkocsi az árokba hajtott - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat az ellen a fia­tal nő ellen, aki a barát­ja által veze­tett autó kor­má­nyát hir­te­len elfor­dí­tot­ta, amely­nek követ­kez­té­ben a jármű kidön­tött egy jel­ző­táb­lá­kat tartó osz­lo­pot, majd az árok­ba csapódott.

2021. júni­us 20-án, haj­na­li 2 óra­kor a nő a barát­ja által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi jobb olda­li első ülé­sén uta­zott. Mind­ket­ten itta­sak vol­tak, a vád­lott a biz­ton­sá­gi övet nem használta.

A férfi a barát­nő­jé­vel össze­szó­lal­ko­zott, közöt­tük vita ala­kult ki. A fel­dü­hö­dött, ittas nő ekkor hir­te­len meg­fog­ta az autó kor­má­nyát és azt jobb­ra rán­tot­ta. A gép­ko­csi veze­tő­je a hir­te­len tett kor­mány­moz­du­la­tot köve­tő­en nem tudta az úttes­ten tar­ta­ni a jár­mű­vet, az jobb­ra sod­ró­dott, kidön­tött egy köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­lá­kat tartó osz­lo­pot, majd az útmen­ti árok­ban állt meg.

A Pol­gá­ron tör­tént bal­eset követ­kez­té­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a beton­osz­lop és a gép­jár­mű jelen­tő­sen megrongálódott.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­ná­ná­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

Az autót veze­tő sofőr ellen ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt külön bün­te­tő­el­já­rás indult.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.