Főoldal » Hírek » Az ittas vádlott durván bántalmazta anyja élettársát – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a fia­tal férfi ellen, aki ott­ho­ná­ban ököl­lel és sep­rű­nyél­lel ütöt­te a sértettet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy Hajdú-Bihar vár­me­gyei kis­te­le­pü­lé­sen élt az édes­any­ja házá­ban, ott lakott a férfi édes­ap­ja és nagy­báty­ja is, vala­mint az édes­any­ja élet­tár­sa, a sértett.

A csa­lád férfi tag­jai ita­lo­zó élet­mó­dot foly­tat­tak, ilyen alkal­mak­kor rend­sze­re­sen vol­tak közöt­tük viták és vesze­ke­dé­sek. 2022. már­ci­us 9-én a vád­lott és a sér­tett vol­tak ott­hon és egy közös ita­lo­zás során össze­szó­lal­koz­tak, az indu­la­tos vád­lott ököl­lel és sep­rű­nyél­lel ütle­gel­te az idő­sebb fér­fit, aki ennek követ­kez­té­ben a fején több­szö­rös, 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A sér­tett élet­tár­sa, a vád­lott anyja 2023. május 27-én reg­gel eluta­zott, így a fér­fi­ak az ezt köve­tő napok­ban is együtt ita­loz­tak. 2023. május 28-án a kora esti órák­ban már vala­mennyi­en itta­sak let­tek, a vád­lott apja és nagy­báty­ja elvo­nul­tak és lefe­küd­tek. A vád­lott ezt köve­tő­en bele­kö­tött a sér­tett­be, közöt­tük egyre erő­tel­je­sebb szó­vál­tás ala­kult ki, majd a rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált vád­lott ráron­tott az ágyon ülő sér­tett­re, őt a fején több helyen ököl­lel ütöt­te, majd a szo­bá­ban magá­hoz vett egy vas­tag nyelű sep­rűt és a nyél­lel tovább ütöt­te az idő­sebb férfi fejét és hátát. A sér­tett meg­pró­bált véde­kez­ni, azon­ban a vád­lott indu­la­ta foko­zó­dott, a szo­bá­ban talált szek­rény­aj­tót fel­vé­ve a sér­tet­tet kitar­tó­an, test­szer­te tovább ütle­gel­te. A sér­tett az üté­sek követ­kez­té­ben a föld­re került, ahol a vád­lott magá­ból kivet­kőz­ve több­ször meg­rúg­ta és a hátát is megtaposta.

A sér­tett­nek a vád­lott kitar­tó és durva bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben főként a fején és arcán kelet­ke­zett szá­mos súlyos sérü­lés, melyek egyi­ke élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minősül.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­té­sül tilt­sa el őt a köz­ügyek gyakorlástától.