Főoldal » Archív » Az OLAF büntetőjogi ajánlása tárgyában a Központi Nyomozó Főügyészség teljes körű nyomozást folytat.

A Leg­főbb Ügyész­ség által 2016. szep­tem­ber 16. nap­ján ügyé­szi nyo­mo­za­ti hatás­kör­be vont és a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség hatás­kö­ré­be utalt bűn­ügy­ben (az ún. Alstom-ügyben) veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által köte­les­ség­sze­gés­sel elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folyik nyo­mo­zás. A nyo­mo­zás elren­de­lé­sé­re 2011. janu­ár 3. nap­ján került sor, a nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat­ta.

Az OLAF a vizs­gá­la­tát 2012. feb­ru­ár 2. nap­ján kezd­te, majd a 2016. novem­ber 28. nap­ján kelt aján­lá­sát az ebben a tárgy­ban töb­bek között a Magyar­or­szá­gon már folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás ada­ta­i­ra ala­poz­ta. 2016 decem­be­ré­ben meg­ér­ke­zett a Leg­főbb Ügyész­ség­re az OLAF aján­lá­sa és vizs­gá­la­ti jelen­té­se, melyet a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség­re továb­bí­tot­tak.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség elő­ző­leg már több sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki 2016 októ­be­ré­ben.

A nyo­mo­zás állá­sá­ról – a nyo­mo­zás érde­ké­re figye­lem­mel – jelen­leg továb­bi tájé­koz­ta­tás nem adha­tó. A nyo­mo­zás határ­ide­je: 2017. ápri­lis 3. napja.