Főoldal » Hírek » Az őrsparancsnokot zaklatta – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi ellen, aki koráb­bi rend­őr­sé­gi ügye miatt zak­lat­ta a váro­si rend­őr­ség vezetőjét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi egy Győr kör­nyé­ki kis­vá­ros­ban élt, és 2022-ben vele szem­ben nyo­mo­zást foly­ta­tott a rend­őr­ség. Ennek ered­mé­nye­képp a férfi ellen vádat emelt az ügyész­ség, és a bíró­ság elítélte.

A férfi ebbe nem tudott bele­nyu­god­ni, és 2023-ban, a nyári idő­szak­ban egy üze­net­kül­dő alkal­ma­zá­son kezd­te el zak­lat­ni a kis­vá­ros rend­őr­sé­gé­nek parancs­no­kát, a koráb­bi ügy miatt kor­rupt­nak nevez­te, szi­dal­maz­ta és bosszú­ál­lás­sal fenye­get­te meg. Ebben az idő­szak­ban negy­ven ilyen tar­tal­mú üze­net kül­dött a sértettnek.

A rend­őr­ség veze­tő­je végül fel­je­len­tést tett, és az elkö­ve­tőt 2023 novem­be­ré­ben gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki zak­la­tás vét­sé­ge miatt. A férfi a kihall­ga­tás nap­ján ismét tele­font raga­dott, és most már a sér­tet­tet azzal is fenye­get­te, hogy a gyer­me­ke­it fogja baj érni az ügyek miatt.

A férfi ellen az ügyész­ség zak­la­tás minő­sí­tett esete miatt emelt vádat, vele szem­ben a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján négy és fél év sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.