Főoldal » Hírek » Az őt szívességből befogadó asszonyon élősködött az agresszív férfi - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki fenye­ge­tés­sel és erő­szak­kal kény­sze­rí­tet­te ki, hogy az őt befo­ga­dó asszony gon­dos­kod­jon róla.

A vád lénye­ge sze­rint a férfi és a nála idő­sebb sér­tett 2021 tava­szán ismer­ked­tek meg egy­más­sal Kapos­vá­ron, majd az asszony rövi­debb időre befo­gad­ta a vád­lot­tat a laká­sá­ba, azon­ban élet­tár­si kap­cso­lat nem ala­kult ki közöt­tük.

A férfi ebben az idő­szak­ban nem dol­go­zott, jöve­del­me és bevé­te­le sem volt, mely miatt gya­ko­ri­vá vál­tak a vesze­ke­dé­sek közöt­tük, ugyan­is a vád­lott meg­él­he­té­sé­nek biz­to­sí­tá­sát az őt szí­ves­ség­ből befo­ga­dó asszony­tól várta el. Ezen vesze­ke­dé­sek alkal­má­val a vád­lott napi szin­ten fenye­get­te élet­ve­szé­lye­sen a sér­tet­tet, akit több­ször meg­rán­ga­tott és pofon is ütött azért, hogy az asszony neki alko­holt és élel­mi­szert vásá­rol­jon.

A meg­fé­lem­lí­tett sér­tett annak érde­ké­ben, hogy a férfi köve­te­lé­sé­nek ele­get tegyen, isme­rő­se­i­től külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket volt kény­te­len köl­csön kérni, illet­ve az egyik pénz­in­té­zet­től 100.000,-Ft össze­gű sze­mé­lyi köl­csönt is fel­vett, ami­ből 70.000 Ft-ot a vád­lott szá­má­ra ital­ra, míg a fenn­ma­ra­dó pénzt élel­mi­szer­re köl­töt­te.

A hely­zet 2023 janu­ár­já­ra oly­annyi­ra tart­ha­tat­lan­ná vált, hogy a sér­tett végül a rend­őr­ség­hez for­dult. A bün­te­tő­el­já­rás során a kapos­vá­ri nyo­mo­zók őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letar­tóz­ta­tás­ba került.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra tett indít­ványt.