Főoldal » Archív » Az ötödik emeletről dobott le egy kutyát – eredményes vádemelés állatkínzás miatt

Egy férfi a rábí­zott kutyát ledob­ta az ötö­dik eme­let­ről, az állat más­nap­ra elpusz­tult; a bíró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 64 éves férfi 2017. már­ci­us 4-én a dél­előt­ti órák­ban, a IV. kerü­let­ben, egy 5. eme­le­ti laká­sá­ban tar­tóz­ko­dott, ahol vele volt egy, a fel­ügye­le­té­re bízott kutya is. A férfi ittas álla­pot­ban az álla­tot az erkély kor­lát­ján átemel­ve kidob­ta az eme­let­ről. Az eb a zuha­nást köve­tő­en a ház elő­kert­jé­be esett, onnan még tovább­ment, majd a cse­lek­ményt ész­le­lők meg­fog­ták és állat­or­vos­hoz vitték.

A leha­jí­tás követ­kez­té­ben a kutya olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy más­nap elpusztult.

A Buda­pes­ti IV. és XV. kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Buda­pes­ti IV. és XV. kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

A bíró­ság a vád­lot­tat – vád­dal egye­ző­en – bűnös­nek mond­ta ki, és őt 1 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 2 évre fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette.