Főoldal » Archív » Az óvodát és a bölcsödét sem kímélte a tolvaj- vádemelés

A Tatai Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és továb­bi három rend­be­li lopás vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a vér­tes­sző­lő­si fér­fi­val szem­ben, aki két óvo­dá­ba, böl­csö­dé­be, isko­lá­ba és gyógy­szer­tár­ba tört be, és onnan külön­bö­ző érté­ke­ket tulaj­do­ní­tott el.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 2018. októ­ber 17-én 22-23 óra közöt­ti idő­ben bemá­szott egy tatai óvoda udva­rá­ra, majd az egyik abla­kot csa­var­hú­zó­val befe­szí­tet­te, és azon keresz­tül bemá­szott az épü­let­be, az irat­tár ajta­ját és ott talál­ha­tó pán­cél­szek­rény ajta­ját kife­szí­tet­te. A vád­lott az óvo­dá­ból 23.500,-Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el és 40.280,-Ft. össze­gű ron­gá­lá­si kárt okozott.

Ezt köve­tő­en a vád­lott Tatán egy böl­cső­dé­hez ment, oda is a csa­var­hú­zó hasz­ná­la­tá­val ment be, majd onnan szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zö­ket tulaj­do­ní­tott el, össze­sen 47.102,-Ft érték­ben. A nyo­mo­zás során a vád­lott lakó­he­lyén egy szü­net­men­tes táp­egy­sé­get a nyo­mo­zó ható­ság lefoglalt.

A vád­lott ezután betört még egy másik tatai óvo­dá­ba, ahol a csa­var­hú­zó­val fel­fe­szí­tet­te a gaz­da­sá­gi iroda ajta­ját, és a szek­rény­ből, egy pén­zes kazet­tá­ból 10.000,-Ft-ot tulaj­do­ní­tott el.

A vád­lott 2018. novem­ber 16-ára vir­ra­dó­ra csa­var­hú­zó­val meg­pró­bál­ta kife­szí­te­ni  egy komárom-esztergom megyei tele­pü­lé­sen lévő gyógy­szer­tár bejá­ra­ti és hátsó ajta­ját, ez azon­ban nem sike­rült, így az épü­let­be nem jutott be. A vád­lott szán­dé­ka 20.000,-Ft vál­tó­pénz eltu­laj­do­ní­tá­sá­ra irá­nyult, ez azon­ban nem járt siker­rel, ugyan­ak­kor 12.900,-Ft. össze­gű ron­gá­lá­si kárt okozott.

Ugyan­ezen a tele­pü­lé­sen, a gyógy­szer­tár­ba tör­té­nő betö­ré­si kísér­le­tet köve­tő­en egy nyi­tott abla­kon keresz­tül bemá­szott az álta­lá­nos isko­la épü­le­té­be, ott befe­szí­tet­te az igaz­ga­tó­he­lyet­te­si iroda ajta­ját, fel­fe­szí­tett egy lemez­szek­rényt és abból 873.450,-Ft kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el. A nyo­mo­zás során az elkö­ve­tő lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság 101.980,-Ft kész­pénzt lefog­lalt, ezért a lopás­sal oko­zott kár rész­ben megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat fegy­ház­bün­te­tés­re, és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.