Főoldal » Archív » Az udvaron elásva tartott puskát, revolvert és kézigránátokat

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel, lőszer­rel és rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 65 éves fér­fi­vel szem­ben, aki kis­kő­rö­si ingat­la­na udva­rán elás­va pus­kát, revol­vert, töl­té­nye­ket és kézi­grá­ná­to­kat tartott.

A 65 éves férfi az 1980-as és ’90-es évek­ben Buda­pes­ten, Tisza­föld­vá­ron és Auszt­ri­á­ban lőfegy­ve­re­ket, lősze­re­ket és rob­ba­nó­anya­go­kat vásá­rolt, ame­lye­ket a min­den­ko­ri laká­sá­ban külön­bö­ző rej­tek­he­lye­ken tárolt. Elő­ször a koráb­bi kis­kő­rö­si ingat­la­na pad­lá­sán, a belső födém­ben, köl­tö­zést köve­tő­en a gará­zsa sze­re­lő­ak­ná­já­ban, végül a lánya ingat­la­na udva­rán elás­va tar­tot­ta az enge­dély nél­kül meg­szer­zett fegy­ve­re­ket, lőszereket.

A nyo­mo­zók az udvart fém­ke­re­ső detek­tor­ral átvizs­gál­ták és az épü­let tövé­ben, 20 cm mélyen elás­va egy söré­tes bock dupla pus­kát, egy magyar gyárt­má­nyú revol­vert, 73 db 7,65 mm-es golyós pisz­toly­töl­tényt, 49 db kis­pus­ka­töl­tényt, 3 db M50-es gyárt­má­nyú P3-as gyúj­tó­szer­ke­zet­tel ren­del­ke­ző, biz­to­sí­tott álla­po­tú kézi­grá­ná­tot, 35 db söré­tes pus­ka­töl­tényt és kiszó­ród­va lőport talál­tak. Mind­há­rom kézi­grá­nát 100 gramm TNT típu­sú rob­ba­nó­anya­got tar­tal­maz, műkö­dő­ké­pes és alkal­mas az embe­ri élet kioltására.

A lőfegy­ve­rek, lősze­rek meg­szer­zé­sét és tar­tá­sát a tör­vény enge­dély­hez köti, mellyel a vád­lott nem rendelkezett.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség lőfegy­ver­rel, lőszer­rel és rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, továb­bá azt is, hogy a lefog­lalt lőfegy­ve­re­ket, lősze­re­ket és rob­ba­nó­anya­got a bíró­ság koboz­za el. A sza­bad­lá­bon lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.