Főoldal » Archív » Az ügyész indítványára letartóztatták a csecsemőbántalmazással gyanúsított ötvöskónyi férfit

A Somogy Megyei Főügyész­ség ügye­le­tes ügyé­szé­nek indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te annak az ötvös­kó­nyi fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, akit azzal gya­nú­sít a rend­őr­ség, hogy súlyos sérü­lést oko­zott az 5 hóna­pos kisfiának.

A férfi a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019 feb­ru­ár­ja és 2019 ápri­li­sa között több alka­lom­mal bán­tal­maz­ta cse­cse­mő­ko­rú gyer­me­két azért, mert a sírá­sa fel­dü­hí­tet­te. Az egyik eset alkal­má­val úgy meg­rán­gat­ta a gyer­mek jobb kar­ját, hogy attól a kis­ko­rú sér­tett­nek súlyos – a jobb fel­kar­csont töré­sé­vel járó – sérü­lé­se kelet­ke­zett. A gya­nú­sí­tott nem­csak a gyer­me­ket, hanem a védel­mé­re kelő élet­tár­sát is bántalmazta.

A nyo­mo­zás során igaz­ság­ügyi orvos­szak­ér­tő bevo­ná­sá­val vizs­gál­ják, hogy a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a gyer­mek­nek keletkezett-e súlyo­sabb, eset­le­ge­sen köz­vet­len vagy köz­ve­tett élet­ve­széllyel járó sérülése.

A véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés­sel, kis­ko­rú veszé­lyez­te­tés­sel és kap­cso­la­ti erő­szak­kal gya­nú­sí­tott férfi letar­tóz­ta­tá­sát a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva elrendelte.