Főoldal » Hírek » Az Ügyészek Lapja és az Ügyészségi Szemle

Az ügyész­ség­hez két folyó­irat köt­he­tő, az Ügyé­szek Lapja az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­té­nek gon­do­zá­sá­ban jele­nik meg közel 30 éve, míg az Ügyész­sé­gi Szem­lét Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész ala­pí­tot­ta 2015-ben és az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet adja ki.

Mind­két lap saját­ja, hogy az abban pub­li­ká­ló szer­zők - és a cél­kö­zön­ség - nem kizá­ró­lag ügyé­szek, abba az ügyész­sé­get érin­tő, aktu­á­lis témák­ban a szer­ve­ze­ten kívü­li sze­mé­lyek is bát­ran írhatnak.

Az Ügyész­sé­gi Szem­le új hon­lap­já­nak elin­du­lá­sa alkal­má­ból (https://ugyeszsegiszemle.hu/) a kiad­vá­nyok­ról Dr. Kiss Anna, az OKRI tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sa, egy­ben a Szem­le fele­lős szer­kesz­tő­je beszél videónkban.