Főoldal » Hírek » Az ügyészség a kábítószer-kereskedők büntetésének súlyosítását indítványozta - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen elítélt három elkö­ve­tő bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Sze­ge­di Ítélőtáblának.

Az ügy­ben első­fo­kon eljárt Gyu­lai Tör­vény­szék a két fér­fit és egy nőt, akik csa­lád­ta­gok, bűnös­nek mond­ta ki – töb­bek között – társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben. Az apát 9 év 6 hónap, az anyát 6 év, míg nagy­ko­rú fiu­kat 7 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és hosszú tar­ta­mú köz­ügyek­től eltil­tá­sa ítélte.

A első­fo­kú íté­let tény­ál­lá­sa sze­rint a vád­lot­tak 2017-ben Kever­me­sen több sze­mély­nek rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert, de adtak el új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó szert is. A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy a rend­őrök egy köz­úti ellen­őr­zés során jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert talál­tak a házas­pár által hasz­nált autó­ban elrejt­ve, ezért őket őri­zet­be vették.

Az íté­let ellen az ügyész­ség mind­há­rom sze­mély ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért, a két férfi és a nő vala­mint védő­ik fel­men­té­sért illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért jelen­tet­tek be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mert úgy ítél­te meg, hogy az 5 évtől 20 évig vagy akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is bün­tet­he­tő cse­lek­mény miatt kisza­bott bün­te­tés nem iga­zo­dik meg­fe­le­lő­en a tet­tük tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­hez és a bűnös­sé­gi körül­mé­nyek­hez, vala­mint a bün­te­tett elő­éle­tű sze­mé­lyek ese­té­ben az nem bír kellő vissza­tar­tó erő­vel sem.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.