Főoldal » Archív » Az ügyészség a letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki kedden este egy csavarhúzóval fenyegette meg a 138-as járatszámú busz vezetőjét

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. kerü­le­ti Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 48 éves buda­pes­ti fér­fi­nak, aki 2020. már­ci­us 31-én az esti órák­ban a 138-as számú busz­já­ra­ton szi­dal­maz­ta, illet­ve meg­fe­nye­get­te a busz vezetőjét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi az egyik áru­ház­lánc busz­meg­ál­ló­já­ban a jár­mű­re  fel­szál­lást köve­tő­en a veze­tő­ülés köze­lé­ben leült, szi­dal­maz­ni kezd­te a busz­ve­ze­tőt, majd a tás­ká­já­ból elő­vett csa­var­hú­zó­val több­ször meg­fe­nye­get­te a sofőrt azzal, hogy „Van nálam fegy­ver, meg­öl­het­lek haver!”.

A busz­ve­ze­tő a folya­ma­tos fenye­ge­tés hatá­sá­ra a jár­mű­vet a Buda­pes­ti XXI. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság­nál állí­tot­ta meg, ahol a rend­őrök a fér­fit elfogták.

Az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert 2020. már­ci­us 16-án egy Buda­pest XXI. kerü­le­ti pék­ség eladó­ját rúgta meg és lökte a pénz­tár­gé­pet a föld­re, majd még ugyan­ezen a napon egy józsef­vá­ro­si elekt­ro­ni­kai üzlet­ben fenye­get­te meg szin­tén csa­var­hú­zó­val az eladó­kat és a pol­cok­ra helye­zett elekt­ro­ni­kai ter­mé­ke­ket leborította.

Ezen túl­me­nő­en egy 2020. feb­ru­ár 12. nap­ján elkö­ve­tett garáz­da­ság vét­sé­ge miatt a BRFK II. Kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság is nyo­moz ellene.

A bűn­ügyi őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa ügyé­ben a nyo­mo­zá­si bíró a mai napon 13 óra­kor kez­dő­dő ülé­sen dönt.