Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Az ügyészség képviselői az Első Magyar Jogi Könyvszalonon

Polt Péter leg­főbb ügyész és Ibo­lya Tibor, a Fővá­ro­si Főügyész­ség veze­tő­je is dedi­kált az Első Magyar Jogi Könyv­sza­lo­non. Tör­vény és igaz­ság címen jelent meg a leg­főbb ügyész anto­ló­gi­á­ja, amely a modern magyar ügyész­ség ala­pí­tá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból, Polt Péter elő­adá­sa­in, hiva­ta­los beszé­de­in, doku­men­tu­mo­kon keresz­tül mutat­ja be a XXI. szá­zad első két évti­ze­dé­nek ügyészségét.

A hagyo­mány­te­rem­tő szán­dék­kal szer­ve­zett ren­dez­vé­nyen a dedi­ká­lá­sok mel­lett könyv­be­mu­ta­tók, kerekasztal-beszélgetések szí­ne­sí­tet­ték a prog­ra­mot, amely nyi­tott volt a szak­ma, a jog­hall­ga­tók és a jogi kér­dé­sek iránt érdek­lő­dő közön­ség előtt is.

Laj­tár Ist­ván, a leg­főbb ügyész köz­jo­gi helyet­te­se a „Jogá­szi élet­pá­lyák” című panel­be­szél­ge­té­sen azt hang­sú­lyoz­ta, hogy 150 éve és ma is szin­te ugyan­az a szer­ve­zet fel­ada­ta, az állam bün­te­tő­igé­nyé­nek érvé­nye­sí­té­se. A füg­get­len ügyész­ség a tör­vé­nyi fel­té­te­lek­nek és a szak­ma írott, és írat­lan sza­bá­lya­i­nak kell, hogy meg­fe­lel­jen – mond­ta. De mind­ez nem jelen­ti azt, hogy az ügyész egy jogi lég­tor­nász, a tör­vé­nyes­ség és az objek­tív igaz­ság kere­sé­se meg­fe­le­lő kere­te­ket biz­to­sí­ta­nak a mun­ká­já­hoz – tette hozzá Laj­tár István.