Főoldal » Hírek » Az elsőfokú ítélet helybenhagyására indítvány az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt gyilkos ügyében - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban a vád­nak meg­fe­le­lő első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki két idős isme­rő­sét is meg­öl­te.

Az íté­let sze­rint a 29 éves, Bara­nya megyei kis­te­le­pü­lé­sen élő férfi 2016. május köze­pén a 81 éves, német állam­pol­gár­sá­gú szom­széd­já­nak házá­hoz tar­to­zó mel­lék­épü­let­ből műsza­ki cik­ke­ket kívánt eltu­laj­do­ní­ta­ni. A szom­széd az elkö­ve­tőt ész­re­vet­te, aki ezért a fejé­re a nála lévő fej­szé­vel több ütést mért. A sér­tett éle­tét vesz­tet­te. A gyil­kos a ház­ból pénzt, okira­to­kat, és ingó­sá­go­kat tulaj­do­ní­tott el. A Pécsi Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­té­vel az elkö­ve­tőt nye­re­ség­vágy­ból és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A már bün­te­té­sét töltő elkö­ve­tő­vel szem­ben idő­köz­ben újabb bün­te­tő­el­já­rás indult, mivel kide­rült, hogy 2017 feb­ru­ár­já­ban hason­ló­képp lopá­si cél­lal ment be egy másik isme­rő­se házá­ba is. Az idős asszony fel­is­mer­te, akit ezért kés­sel meg­szúrt, majd a házat fel­gyúj­tot­ta. A magá­ra hagyott áldo­zat holt­tes­tét a tel­je­sen leégett lakó­in­gat­lan szo­bá­já­ban talál­ták meg.

A Pécsi Tör­vény­szék a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség által kez­de­mé­nye­zett per­újí­tá­si eljá­rás alap­ján 2020 októ­be­ré­ben hozott íté­le­té­vel a vád­lot­tat nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, több ember sérel­mé­re, vala­mint a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és okirat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­tét meg­ala­po­zott­nak, a védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket alap­ta­lan­nak tart­ja. Ezért a jog­or­vos­la­ti eljá­rás­ban a Pécsi Tör­vény­szék íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sa iránt ter­jesz­tett elő indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lá­hoz.